Podmínky

1. Všeobecné 
Ekopower vám zpřístupňuje tyto webové stránky na základě následujících podmínek ("Podmínky"). Přístupem na jakoukoliv stránku Ekopower tohoto webu souhlasíte, že se budete řídit Podmínkami. Tyto Podmínky mohou být čas od času akutálnizovány Ekopower vyhlášením nových Podmínek bez předchozího upozornění. Při každé návštěvě Ekopower webových stránek byste měli návštivit stránku s Podmínkami a zkontrolovat, zde nedošlo k aktualizace.

2. Ekopower Webové stránky
Máte možnost získat informace o určitých Ekopower produktech a službách Ekopower webových stránek a také můžete zasílat dotazy na Ekopower k získání dalších informací.

3. Použití
Tyto Ekopower webové stránky a další podpora jsou poskytovány zdarma pro vaše osobní a nekomerční použití. Veškerá poskytovaná podpora je určena pouze pro informační účely. Ekopower si vyhrazuje právo na změny na Ekopower webových stránkácn; neodpovědět na dotazy či žádosti; neposkytnout podporu pro připojení na Ekopower webové stránky.

Ekopower si od vás nepřeje získávat důvěrné či osobní informace prostřednictvím Ekopower webové stránky. S výhradou k Ekopower povinnosti ochrany osobních údajů vezměte na vědomín, že všechny informace nebo materiály  zaslané Ekopower prostřednictvím Ekopower webové stránky nebudou považovány za osobní či důvěrné. Zasláním jakékoliv informace či materiálu Ekopower udělujete Ekopower neomezenou a neodvolatelnou licenci na použití, reprodukování, zobrazování, provádění, modifikování, předávání a distribuci materiálu nebo informace a zároveň souhlasíte, že Ekopower může bezplatně užívat jakýkoliv nápad či myšlenku, konow-how nebo technické řešení, které jste nám zaslali z jakéhokoliv důvodu.

Zavazujete se neposílat prostřednictvím této webové stránky žádné materiály, které by mohly být chápány jako: (i) hanlivé, uráživlé, obscénní, útočné, podněcující rasovou nenávist, diskriminační nebo rouhačské; (ii) porušující závazek důvěry, soukromí či obchodní tajemství; (iii) porušující vlastnická práva jakékoli třetí strany nebo nemáte všechny potřebné licence a / nebo schválení; nebo (iv) porušení jiného práva. 

Také vyjadřujete souhlas nepředávat či nezasílat prostřednictvím této webové stránky žádné materiály, které by mohly důvodně vést k představě či povzbuzovat jednání, které by mohlo být považováno za trestní čin, vést k občanskoprávní povinnosti nebo bylo jinak v rozporu se zákonem jakékoliv země nebo jiného nebo porušuje práva jakékoli třetí strany kdekoliv na světě. 
Ekopower si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv materiál z webové stránky, kde exisuje důvodné podezření, že tento materiál je v přímém rozporu s tímto článkem 3 nebo je jinak nevhodný. Bez ohledu na výše uvedené berete na vědomí, že Ekopower nemá žádnou kontrolu nad obsahem webové stránky poskytované dalšími uživateli, ani nemá za cíl monitorovat obsah webové stránky za účelem zajištění přesnosti, vhodnosti či shody se zásadami uvedených v Podmínkách.

Je zakázáno propojovat či odkazovat Ekopower webové stránky na takové webové stránky, jejichž obsah je neslušný či nevhodný a máte povinnost odstranit jakýkoli odkaz, pokud o to Ekopower na základě vlastního uvážení požádá.

Souhlasíte s odskodněním Ekopower a Ekopower poboček v případě jakýchkoli nároků, požadavků, ztráty či skody vzniklé porušení článku 3.

4. Vyloučení odpovědnosti
Ekopower tímto vylučuje odpovědnost za všechny podmínky, záruky, zastoupení nebo jiné podmínky týkající se dodávky nebo domnělé dodávky, nedodání nebo zpoždění při poskytování jakékoli služby v souvislosti s Ekopower webové stránky nebo že Ekopower webové stránky jsou správné, kompletní, aktuální, které by mohly mít účinek mezi Ekopower a vámi nebo by mohly být jinak začleněny do Podmínek nebo jakékoli vedlejší smlouvy. Berete na vědomí a souhlasíte s použiváním Ekopower webové stránky na vlatní riziko, a že Ekopower nezaručuje, že Ekopower webová stránka splní nebo uspokojí vaše požadavky, Ekopower webová stránka bude neporušená, bezchybná a bezpečná. Veškerý obsah nebo služby, které se poskytují prostřednictvím Ekopower webové stránky nebo v souvislosti s Ekopower webové stránky, jsou poskytovány "TAK,JAK JSOU" a "JAK JSOU DOSTUPNÉ"  a Ekopower neposkytuje žádná ujištění nebo potvrzení jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo implicitní, vzhledem k obsahu nebo služeb zahrnutých a nebo souvisejících s Ekopower webové stránky. Ekopower si vyhrazuje právo dle svého uvážení změnit či zrušit jakýkoli obsah či služby poskytované v rámci Ekopower webové stránky.

5. Odpovědnost 
Ekopower , jakákoli další strana (ať už se podílí či nepodílí na návrhu, výrobě, údržbě nebo provozu této Ekopower webové stránky), a všichni z Ekopower skupiny společnosti a pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, společníků nebo zástupců některé z nich, neneseou žádné závazky a odpovědnost za jakékoli množství a druh ztráty nebo škody, které mohou vzniknout vám nebo třetí straně (včetně a bez omezení jakékoli přímé, nepřímé, trestní nebo další ztráty a škody, nebo ztráty příjmu, zisku, dobrého jména, dat, kontraktů, užití peněz; ztrátu nebo škody vyplývající z přerušení podnikání) z důvodu použití těchto Ekopower webových stránek, obsahu a materiálu na nich umístěném nebo webových stránek s Ekopower webovými stránkami propojenými. Neneseme žádnou odpovědnost za poškození hardware či software vašeho zařízení. Vaše zákonná práva nejsou tímto dotčena.

Nic v těchto Podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost Ekopower za (i) smrt nebo zranění způsobené nedbalostí; (ii) podvodu; nebo (iii) jakoukoli odpvědnost, která nemůže být vyloučena či omezena na základě platných právních předpisů. 

6. Ochrana soukromí 
Pokud se rozhodnete zaregistrovat do jakékoli čáti těchto Ekopower webových stránek, souhlasíte s tím, že poskytnete Ekopower opravdové údaje požadované v registračním či kontaktním formuláři. Podrobnosti o nakládání s vašimi údaji naleznete článku Ochrana soukromí 

  • Informace uvedené ve formuláři nebo poskytnuté jiným způsobem Ekopower webové stránce, budou použity Ekopower za účelem poskytování služeb, o které jste požádali prostřednictvím Ekopower webové stránky. 
  • Čas od času mohou tyto informace použít Ekopower, Ekopower pobočky nebo jiní zástupci pro marketingové účely, pro zaslání informací o produktech či službách, které by vás mohly zajímat. Vždy si můžete zvolit, zda takováto sdělení chcete či nechcete získávat. 
  • Jsme vázání povinností chránit vaše soukromí a osobní údaje. Vaše údaje jsou uloženy v zabezpečeném počítači a data mohou být použita pouze v souladu podmínkami ochrany soukromí. Server Ekopower používáný k uložení těchto informací je přístupný pouze oprávněným zaměstnancům, je chráněn firewall bránou a není veřejně přístupný. 
  • Soubory známé jako cookies mohou být instalovány do vašeho zařízení za účelem shromažďování statistických informací např. navigačních cest, počet návštěv, opakované návštěvy apod. Jediné osobní informace, které mohou cookies soubory shromažďovat jsou ty, které samy poskytnete. Cookies nemohou číst data z vašeho disku. Používáme cookies za účelem zlepšování uživatelské přívětivosti našich webových stránek. Ekopower neprodává ani nesdílí data s jinými subjekty. Pokud si nepřejete používat cookies soubory, doporučujeme nastavit prohlížeč tak, aby vás na cookies soubory upozornil. Cookis soubory můžete v prohlížeči také zakázat. Musíte mít aktivní cookies soubory, abyste mohli získávat upozornění z Ekopower webové stránky. 
  • Máte právo na přístup, opravu, aktualizaci nebo smazání dat pomocí odkazu na váš profil nebo zašlete požadavek na webmaster@{gv-url}.
  • Vaše osobní údaje budeme shromažďovat pouze po nezbytně dlouhou dobu, která nám umožní poskytovat vám služby, o které jste zažádali, nebo pro jakékoli další období v souladu se zákonem. 
  • Ekopower může tyto zásady ochrany soukromí a osobních údajů čas od času změnit. O veškerých změnách majících přímý vliv na nakládání s vašimi údajy, vás budeme informovat. 

7. Ochranná známka
Bez předchozího písemného souhlasu Ekopower není povoleno používat žádným způsobem Ekopower ochranné známky, Ekopower jméno a Ekopower a loga. 

8. Ekopower
gv-address}

Email: {gv-email}

9. Rozhodné právo 
Tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s irským právem. Spory vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami podléhají výlučně pravomoci irských soudů. 

10. Copyright (autorská práva)
Copyright © Ekopower. Všechna práva vyhrazena. Je přísně zakázáno kopírovat, distribuovat, publikovat a modifikovat materiály nebo software obsažený na  Ekopower webové stránce a nebo v následné podpoře bez předchozího písemného souhlasu Ekopower.