Installatør information

Fyret skal installeres af en autoriseret VVS-mand i henhold til de gældende love og regulativer.

Dette fyr er velegnet til opvarmning af vand til en temperatur under kogepunktet ved atmosfærisk tryk. Det skal tilsluttes til varmeinstallationen og/eller fjernvarmenettet, som altid skal være kompatiblet med dets ydelse og effekt.

Dette apparat må kun anvendes til det formål det er fremstillet til. Enhver anden anvendelse er at betragte som upassende og er derfor forbundet med fare. Producenten er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader forårsaget af upassende, forkert eller ufornuftig anvendelse af fyret. Fjern al emballagen og kontroller at indholdet er komplet. I tvivlstilfælde, anvend ikke fyret. Kontakt din leverandør. Emballagen bør holdes udenfor børns rækkevidde, da dette kan være farligt for dem. Når du ikke længere ønsker at anvende fyret, bør dele, som kan være potentielt farlige, afmonteres.

Placering

Fyret skal installeres i et velventileret rum, uden fugt. Det skal placeres således at luftindtagene på fyret ikke blokeres og normal vedligeholdelse er muligt selvom det er placeret mellem andre inventardele. Der skal være en meter frirum over fyret til dette formål. Bør placeres i en del af garagen hvor det ikke kan blokeres af en bil.

Hydraulisk installation

Installation af den hydrauliske del bør udføres af en autoriseret fagmand.Gældende intallationsregulativer skal overholdes, og de følgende anbefalinger skal også følges - Det er obligatorisk og væsentlig at installere en antikondenseringsventil /shuntventil) sammen med fyret, for at undgå kondensat i varmeveksleren. Hvis denne anbefaling ikke overholdes, vil EKOPOWERs garanti på produktet være ugyldig. Det indvendige af installationens rør bør renses omhyggeligt (skylles igennem) før fyret startes. - Vi anbefaler at installerer afskæringsventiler mellem installationens rørsystem og fyret for at forenkle vedligeholdelsesopgaverne. - Der bør være tilstrækkelig med plads omkring fyret til udførelse af enhver vedligeholdelses- og reparationsopgave. Der bør monteres drænventiler og passende anordninger til korrekt udluftning af luft fra kredsløbet gennem fyrets påfyldningspumpe. - Installer alle nødvendige sikkerhedselementer (ekspansionsbeholder, sikkerhedsventil etc.) for at opfylde de for installationen gældende regulativer. Sørg for at der er tilstrækkelig med plads til ekspansion i de åbne, ventilerede systemtanke. - Hvis fyret er installeret på et lavere niveau end varmesystemet, anbefales det at etablere en hævert ved fyrets udløb for at forhindre installationen i at varme op som følge af naturlig konvektion, når der ikke er behov for varme. - Cirkulationspumpen skal være på det rette sted og skal lede vandet i den rigtige retning.

Brændsel

Ekoheatfyret skal fyres med EN PLUS  certificerede træpiller. EN PLUS certifikatet sikrer at brændslets fugtighedsniveau og kalorifære værdi er ideelle til en optimal drift af fyret. Hvis disse krav ikke er opfyldt, bortfalder EKOPOWER's garanti på produktet automatisk.

De følgende punkter bør opfyldes for korrekt opbevaring af brændslet: - De opbevarede piller skal opbevares tørt året rundt. - Den gældende lovgivning på området i enhvert land for korrekt opbevaring af brændsel skal være opfyldt.

Træpiller er lavet af træaffald og savsmuld og anvendes i højtydende og passende træfyr. Da de har et lavt fugtindhold og askeindhold brænder træpiller meget effektivt. Ydermere er de kompakte og meget nemme at opbevare. Typisk leveres piller i sække (ideelt til ovne eller mindre fyringsystemer), eller leveres i bulk med lastbil (ideelt til fyringssystemer med bulkopbevaring). Træpiller kan bestilles hos den lokale brændselsforhandler.

Fakta om piller (Typisk)

  • Tørstofindhold 90-92%
  • Askeindhold 0,5%
  • Diameter 6-8 mm
  • Længde 30-45mm
  • Vægtfylde 650 kg/m3
  • Volumen 1,54m3/kg piller
  • Energi 4.7. kWh/kg piller
  • Værdi 1 kg træpiller erstatter 0.41 kg let brændselsolie

Træpiller er bearbejdet eller forædlet træbrændsel, som er fremstillet af savsmuld, slibestøv, spåner, bark eller flis ved at tørre og presse det. Det indeholder ingen additiver. Træstof frigjort under presning binder træmaterialet sammen. De er kompakte og nemme at opbevare, og at anvende til automatisk fyring i træpillefyr eller ovne.

Gode træpiller med et fugtindhold på 8% har en kalorifær værdi på ca. 4,700 kWh/tons.